KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA
BİLGİLENDİRME VE AÇIK RIZA FORMU

MOTORBURDA SATIŞ PAZARLAMA A.Ş. (Bundan sonra kısaca “MOTORBURDA” olarak
ifade edilecektir) tarafından kişisel verilerinizin güvenliği için azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu
nedenle MOTORBURDA ile ilişkili tüm şahıslara (ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil) ait
her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Bundan sonra kısaca “KVKK”
olarak ifade edilecektir) uygun olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu sorumluluğumuzu “Veri
Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuata uygun sınırlar çerçevesinde
gerçekleştirmekteyiz:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek
ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler
sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların
çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve
hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve
üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile MOTORBURDA arasında kurulan mesafeli satış
sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer
işlevlerinin MOTORBURDA adına yerine getirilmesini sağlamak için MOTORBURDA, MOTORBURDA
iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik
arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair
suretler ile işlenebilir.

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla, MOTORBURDA tarafından sunulan ürün ve
hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
MOTORBURDA ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,
MOTORBURDA ticari ve stratejilerinin belirlenerek uygulanması, MOTORBURDA’nın insan kaynakları
faaliyetinin yürütülebilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza,
iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nda belirtilen şartlar uyarınca
her türlü kanallar (şubeler, internet vb.) aracılığıyla yazılı, sözlü ve/veya elektronik ortamda yukarıda
açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu bilgilendirme yazısı ve açık rıza
formunda aşağıda belirtilen yöntemlerle MOTORBURDA’ya iletmeniz durumunda talebinizin
niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde talebiniz sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin bir maliyet
gerektirmesi halinde, MOTORBURDA tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlenen
tarifesindeki ücret alınacaktır.

Kişisel veri sahipleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca; Kişisel
veri işlenip işlenmediğini öğrenme / Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme / Kişisel
verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme / Yurt içinde
veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme / Kişisel verilerin eksik veya yanlış
işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme / 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine
uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması halinde
kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme / İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme /
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep
ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamaları içeren talebinizi info@motorburda.com.tr adresine mail
gönderebilirsiniz.

Tarafınızca paylaşmaya rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tamamen ve/veya kısmen elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, işlenmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için
gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesine işbu onay formunu onaylayarak açık rızanızla
MOTORBURDA’ya izin vermiş olacaksınız.

Tüketici tarafından web sitemize veya mobil uygulamamıza girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği
için gerekli önlemler, MOTORBURDA tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine
göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır.

Tüketici, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam,
iletişim, promosyon, satış ve pazarlama, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, her türlü uygulama
için MOTORBURDA tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-
posta/mail, faks ve diğer bilumum elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler almayı
kabul ettiğini beyan eder.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, tarafınızca işbu onay formunu, elektronik ortam
(İnternet, e-posta gibi) üzerinden okuyup, anlayıp ve onay butonunu tıklayarak aydınlatılmış açık
rızanızla onay vermiş olacaksınız.

GRANDPRIX

Lorem ipsum dolor sit amet, qui aperiam vituperatoribus at. Aliquip percipit ei vix, ceteros mentitum reprehendunt eu est.

instagram

QUICK INFO

Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10am to 2pm
7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn 242 Wythe Ave #4, Brooklyn
+ (123) 124-567-8901 + (123) 124-567-8901
grandprix@qodeinteractive.com grandprix@qodeinteractive.com